U Vrnjačkoj Banji, hotel ALEKSANDAR, 28. septembra 2017. godine od 11 do 18 časova održaće se SEMINAR koji je namenjen ADVOKATIMA, KOMPANIJAMA, OPŠTINAMA i svima koji imaju bilo koji problem sa građevinskim zemljištem.

SEMINAR se odnosi na sve poslove vezane za KONVERZIJU, ZEMLjIŠTE ZA REDOVNU UPOTREBU OBJEKATA, ZUP, I DEO KOJI SE ODNOSI NA OZAKONjENjE NELEGALNIH OBJEKATA. GLAVNI PREDAVAČ JE SIMO S. STOKIĆ, istaknuti stručnjak za tu oblast koji je objavio više radova i od 2010. godine održao 40 seminara na te teme. Simo S. Stokić je poznat široj javnosti i po svojim tekstovima u rubrici “POGLEDI” u dnevnom listu “Politika”.

Teme seminara i konsaltinga su:

Osnovni pojmovi o izdrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu i podobnosti za promet; u otvorenom stambenom bloku, redovnoj upotrebi po osnovu upravnog akta, ili uverenja uprave za urbanizam ili projekata parcelacije; razvrgnuću po osnovu saglasnosti ili sudskoj odluci; podobnosti pravosnažnih pravnih akata drugih organa.

Konverzija, zemljište za redovnu upotrebu objekata i deo u vezi ozakonjenja objekata. Pored navedenog na seminaru saznaćete i sledeće:

– Kako se stiče zemljište od strane vlasnika legalnih stanova i zgrada;

– Kako se stiče zemljište od strane vlasnika nelegalnih stanova i zgrada radi ozakonjenja;

– Kako se stiče zemljište kada na više katastarskih parcela ima više legalnih i nelegalnih objekata;

– Kako se naknadno osnažuju privatni ugovori o kupovini građeviskog zemljišta na parcelama sa više korisnika;

– Kako se rešava pitanje saglasnosti za ozakonjenje objekata na parcelama sa više sukorisnika ili suvlasnika;

– Kada se i kako stiče samo zemljište ispod objekata i koji je pravni status okolnog zemljišta;

– Koji je pravni status dugoročnih zakupaca građevinskog zemljišta;

– Kako se ozakonjuju objekti i stanovi nepoznatih investitora;

– Kolike su takse za ozakonjenje stambeno-poslovnih zgrada nepoznatih investitora ako u toj zgradi imate nelegalan poslovni prostor;

– Koji su slučajevi prava korišćenja u pravo svojine na građeviskom zemljištu u državnoj svojini bez naknade, a koji su uz naknadu;

– Šta se sve uračunava u trošak pribavljanja u postupcima konverzije za izgrađeno ili neizgrađeno zemljište i objekte stečene u postupcima privatizacije, tečaja ili izvršnog postupka, a šta se sve uračunava kod zemljišta dodeljenog radi izgradnje ili dodeljenog kao naknada za oduzeto zemljište;

– Zašto je važno što pre izvršiti konverziju građevinskog zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine;

– Kako se konvertuje pravo korišćenja na parcelama sa zajedničkim ili sukorisničkim udelima;

– Kako se vrši razvrgnuće sukorisničkih zajednica na parcelama sa više objekata i kako se u tom slučaju vrši konverzija i ozakonjenje;

– Kako se vrši razdvajanje zemljišta planiranog za javne namene od ostalog zemljišta, a pre postupka konverzije;

– Kako se ozakonjuju nelegalni stanovi na nadgrađenim legalnim zgradama i da li je potrebna saglasnost vlasnika stanova;

– Kako možete izbeći rušenje nelegalnog objekta shodno sada važećim odredbama zakona o ozakonjenju objekata;

– Kako se rešavaju predmeti prava korišćenja na izgrađenom i neizgrađenom građevisnkom zemljištu stečenog od subjekta privatizacije pre i posle stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji iz 2009. godine;

– Šta podrazumeva pravno sledbeništvo u statusnom smislu u postupcima konverzije;

– Kako se kod konverzije uračunavaju troškovi pribavljanja kod neizgrađenog i izgrađenog građevisnkog zemljišta kada na parcelama ima i saobraćajnica, zelenih površina, kada u ugovorima sa javnim preduzećima nije razdvojena naknada za zemljište i naknada za uređivanje, kada je sticanje izvršeno na osnovu naturalne razmene;

– Koje je zemljište odgovarajuće za ozakonjenje, kada organ polazi od predpostavke da je zemljište za redovnu upotrebu samo ispod objekta, a kada s estranka upućuje na imovisku službu radi utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu i tumačenje prećutne saglasnosti kod nadgradnje i dogradnje i kod izgradnje na zemljištu u susvojini više lica.

Uvodničar po svim navedenim temama je Simo S. Stokić, autor više radova iz ove oblasti.

Program konsaltinga je sledeći: Početak u 11 časova, uz predavanje i pauze za osveženje i kafu.

Inforamcije i prijave na telefon 064 417 99 37 i tel./faks 034 332 236 i e-mail maxim.jura@gmail.com
Cena kotiyacije za jednog učesnika konsaltinga iznosi 8.000 dinar, a svaki učesnik dobija PRAKTIKUM sa konkretnim primerima od autora Sima S. Stokića.

Uplata kotizacije pre seminara u korist organizatora, sa ili bez predračuna na t.r Agencije za konsalting ,,Maxim Jura” Čačak PIB 106558454, matični broj 61272712. Tekući račun 205-155976-88 Komercijalna banka Beograd.

foto: Hotel Aleksandar booking