Grafopromet doo Kragujevac je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u okviru grafičke delatnosti,trgovine kancelarijskog i reklamno propagadnog materijala sprovodi programe mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije iz člana13.tač. 2), 3) i 7) Zakona o profesinalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( sl.gl. RS 36/2009):

1) za osobe sa invaliditetom zaposlene u preduzeću

2) za učenike srednjih škola koji stiču obrazovanje po programima za učenike sa smetnjama u razvoju. (Profesionalnu praksu za učenike obrazovnih profila Tehničar grafičke dorade i Knjigovezac, ove školske godine obavljeno sa 10 učenika sa višestrukim i kombinovanim smetnjama iz Škole sa domom za učenike oštećenog sluha Kragujevac).

3) za osobe sa invaliditetom koje su uključene u mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije.

Zapošljava se 31 radnik, od toga 17 osoba sa invaliditetom, kategorisane omladine čiji je invaliditet urođen ili stečen.

Osobe sa invaliditetom koje se u Grafoprometu profesionalno rehabilituju i socijalizuju su : distrofičari, paraplegičari, mentalno ometeni u razvoju, gluvi i gluvonemi, sa telesnim invaliditetom i cerebralnom paralizom.

Posluje se tržišno, a preduzeće je u registru ponuđača i ispunjava uslove iz čl.75 i 76 Zakona o javnim nabavkama.

Ovom prilikom ističemo mogućnost saradnje sa Grafoprometom:

  • Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji – Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom čl. 27 (sl. Glasnik 36/09).
  • Rezervisana javna nabavka čl. 8 Zakona o javnim nabavkama (sl.Glasnik RS 124/12)
  • Socijalni kriterijum čl.85 stav 2.tačka 16/Zakona o javnim nabavkama.

Ovakav specifičan poslovni sektor koji se trudi da izdrži surove uslove tržišne konkurencije tvrdi da nema malih poslova. Svaki posao je dobrodošao. Odgovara se na zahtev kupca kvalitetom i brzinom usluge uz podršku postojanje društveno odgovornog poslovanja.

Proizvodni i trgovinski program možete kao i ostale informacije možete pogledati na sajtu www.grafopromet.rs