Marketing je koncept poslovanja orijentisan prema kupcima. U ovom konceptu projektovanje proizvoda i usluga počinje od potreba potrošača, a kao cilj delovanja postavlja se zadovoljstvo potrošača. U firmama gde je u potpunosti primenjen marketing koncept o klijentima ne brine samo odeljenje za marketing već svi zaposleni, radeći sa svešću da rade zbog njih. Posvećenost klijentima u ovim firmama posebno se odnosi na zaposlene koji su u direktnom kontaktu sa njima. Marketing koncept dobija sve više pristalica zbog dobrih rezultata koje postiže, a javljaju se i brojne nagodragdnje i poboljšanja osnovne ideje.

Marketing koncept ima četiri osnovna elementa (poznata kao 4P) :

  • proizvod (en: product) – treba projektovati da zadovolji potrebe klijenata i bude konkurentan
  • cena (en: price) – odnosi se na cenu proizvoda ili usluge
  • distribucija (en: placement) – plasman proizvoda i usluga do krajnjeg korisnika
  • promocija (en: promotion) – pored reklama (ekonomske propagande) uključuje i druge vidove promocije : promotivne rasprodaje, nagradne igre, ličnu prodaju…

Kombinacija ovih elemenata naziva se marketing miks. Cilj je da se postigne takva kombinacija elemenata (4P) da se stekne konkurenstka prednost (pozitivna karakteristika koja odvaja proizvod/uslugu od konkurenstih) i time zadovolje klijenti odnosno korisnici, a tako ostvari veća prodaja i veći profit.