Označava nevidljivu vrednost organizacije koja se procenjuje na temelju ugleda i poslovanja na tržištu.

RESURSI

Resursi su u opštem značenju, postojeće materijalne i nematerijalne vrednosti koje stoje na raspolaganju i mogu biti korišćene za realizaciju različitih programa. Postoji podela na ljudske resurse kao i objekte ili usluge koji pomažu brigu o klijentu ili zadovoljavaju neke od njegovih potreba.

Resursima se takođe smatraju i usluge drugih službi, vladini programi, volonterske aktivnosti, grupe za samopomoć ili pojedinci u zajednici koji poseduju veštine, kvalifikacije i motivaciju da pomognu klijentu.

KLIJENT

je prema opštem značenju: zastupano lice, štićenik, odnosno osoba koja traži uslugu, savet ili pomoć; kupac, mušterija.